Gimnazjum nr 9
im. Noblistów Polskich
ul. St. Staszica 6, 75-449 Koszalin
tel/fax 094 345-82-14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 9 im. Noblistów Polskich w Koszalinie w roku szkolnym 2015/2016

 

 1. Uczniowie klasy II mają obowiązek (a pozostałych klas mogą) realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić od 2 tygodni do 2 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 3. Propozycje tematów projektów mogą zgłaszać zespoły przedmiotowe nauczycieli, poszczególni nauczyciele bądź zespoły uczniów.
 4. Koordynacją projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 9 w Koszalinie zajmuje się zespół nauczycieli (zwany zespołem ds. projektów) powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:
  a) sporządzenie listy zbiorczej tematów projektów, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej nie później niż do 15 września danego roku oraz upowszechnienie w szkole; (strona internetowa, tablica ogłoszeń)
  b) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
  c) pomoc w organizacji publicznej prezentacji projektów;
  d) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.
 5. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
  b) omówienie z uczniami (inicjatywa w tym temacie należy do uczniów) zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
  c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów ( kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu) o ile taka potrzeba zachodzi;
  d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
  e) monitorowanie jego realizacji;
  f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.
  g) publiczną prezentację projektu
 6. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 7. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
  a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
  b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
  • wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
  • monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
  • przekazywania rodzicom informacji o wynikach monitorowania;
  c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
  d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).
  e) koordynowanie, aby każdy uczeń brał udział w realizacji projektu.
 8. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych i międzyklasowych podzielonych na grupy liczące 3–6 osób, dopuszczalne są inne liczebności grup.
 9. System podziału na poszczególne zespoły projektowe może odbywać się w sposób:
  a) losowy,
  b) poprzez dobór samodzielny uczniów,
  c) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.
 10. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z Opiekunem.
 11. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich (wykluczamy powtórzenia, powielanie, ściąganie).
 12. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz wskazanie opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do zespołu koordynującego przez opiekuna projektu.
 13. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
 14. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje zespół koordynujący po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.
 15. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 16. Końcowa ocena udziału w projekcie może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.
 17. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.
 18. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.
 19. Dokumentację przechowuje zespół ds. projektów do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.